به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت مخابرات ایران در ٣ ماهه منتهی به خرداد ١۶١۵ میلیارد تومان درآمد عملیاتی داشت که با رشد ٢١ درصدی همراه بود. سایر درآمدها ٣۴ درصد رشد داشت و درآمد سرمایه گذاری ها نیز با رشد قابل توجه همراه بود.
رشد درآمدهای مخابرات ایران در ٣ ماهه

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ شرکت مخابرات ایران در 3 ماهه منتهی به خرداد 1615 میلیارد تومان درآمد عملیاتی داشت که با رشد 21 درصدی همراه بود. سایر درآمدها 34 درصد رشد داشت و درآمد سرمایه گذاری ها نیز با رشد قابل توجه همراه بود.