به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ،شرکت صنایع سیمان دشتستان در ٣ ماهه منتهی به خرداد برای هر سهم ٢٧۴ ریال سود محقق کرد که نسبت به مدت مشابه قبل کاهش ٢ درصدی داشته است.
کاهش ٢درصدی سود «سدشت» در ٣ماهه

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ،شرکت صنایع سیمان دشتستان در 3 ماهه منتهی به خرداد برای هر سهم 274 ریال سود محقق کرد که نسبت به مدت مشابه قبل کاهش 2 درصدی داشته است.