به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت تولیدی چدن سازان در ٣ ماهه منتهی به خرداد برای هر سهم ۵٧ ریال سود محقق کرد که نسبت به مدت مشابه قبل کاهش ٨٠ درصدی داشته است.
چدن سازان از عملکرد خود گفت

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ شرکت تولیدی چدن سازان در 3 ماهه منتهی به خرداد برای هر سهم 57 ریال سود محقق کرد که نسبت به مدت مشابه قبل کاهش 80 درصدی داشته است.