به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ،شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا در ٣ ماهه منتهی به خرداد برای هر سهم ١٠٨١ ریال سود محقق کرد که نسبت به مدت مشابه قبل رشد ٣۵ درصدی داشته است.
سود ٣ماهه «حسینا» بررسی شد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ،شرکت توسعه خدمات دریایی و بندری سینا در 3 ماهه منتهی به خرداد برای هر سهم 1081 ریال سود محقق کرد که نسبت به مدت مشابه قبل رشد 35 درصدی داشته است.