به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت ذوب روی اصفهان در ٣ ماهه منتهی به خرداد برای هر سهم ١۶٢ ریال سود محقق کرد که نسبت به مدت مشابه قبل کاهش ٩٢ درصدی داشته است.
«فروی» به سود ١۶٢ ریالی رسید

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ شرکت ذوب روی اصفهان در 3 ماهه منتهی به خرداد برای هر سهم 162 ریال سود محقق کرد که نسبت به مدت مشابه قبل کاهش 92 درصدی داشته است.