به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ،شرکت مجتمع فولاد خراسان در ٣ ماهه منتهی به خرداد برای هر سهم ٨٧٣ ریال سود محقق کرد که نسبت به مدت مشابه قبل رشد ٣١۶ درصدی داشته است. سود ناخالص نیز رشد ٢۶٢ درصدی داشته و به ١١٨۶ میلیارد تومان رسید.سود خالص ٣ماهه ١٠٣٩ میلیارد تومان می باشد.گزارش خوبی است.
«فخاس» در ٣ماهه درخشان ظاهر شد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ،شرکت مجتمع فولاد خراسان در 3 ماهه منتهی به خرداد برای هر سهم 873 ریال سود محقق کرد که نسبت به مدت مشابه قبل رشد 316 درصدی داشته است. سود ناخالص نیز رشد 262 درصدی داشته و به 1186 میلیارد تومان رسید.سود خالص 3ماهه 1039 میلیارد تومان می باشد.گزارش خوبی است.