به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ شرکت کمباین سازی ایران در ٣ ماهه منتهی به خرداد برای هر سهم ۵۵ ریال سود محقق کرد که نسبت به مدت مشابه قبل کاهش ٨٧٠٢ درصدی داشته است.
مروری بر ٣ ماهه «تکمبا»

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ شرکت کمباین سازی ایران در 3 ماهه منتهی به خرداد برای هر سهم 55 ریال سود محقق کرد که نسبت به مدت مشابه قبل کاهش 8702 درصدی داشته است.