مجمع عمومی عادی سالیانه بانک تجارت با حضور ۵۴.۶۷ درصد سهامداران تشکیل شد. این مجمع ٣ ریال سود به ازای هر سهم تقسیم کرد.