مجمع شرکت ایران خودرو امروز با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شد.