مجمع عمومی عادی سالیانه پتروشیمی پارس با حضور ۹۱.۹۵ درصد سهامداران برگزار شد. این مجمع به ازای هر سهم ٢٠٠٠ تومان سود تقسیم کرد.