مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پتروشیمی ارومیه امروز با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شد.