نماد شرکت نیروسرمایه امروز پیش از آغاز معاملات در بازار سرمایه به دلیل افشای اطلاعات بااهمیت متوقف شد. این شرکت افزایش سرمایه ای را از محل آورده نقدی در برنامه خود داشت و قرار بود سرمایه شرکت از ۶۴،٨٣١،١۴١،٠٠٠ ریال به ٢١٧،۵١٨،٨۵٩،۵۶٠ ریال افزایش یابد اما از دستور کار خارج شد.