مجمع عمومی عادی سالیانه «ومعادن» با حضور ۷۸ درصد سهامداران امروز برگزار شد و ٣٨ درصد سود شرکت را تقسیم کرد.