به گزارش کدال نگر بورس ٢۴،ذوب روی اصفهان اعلام داشت،با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-٠٠A-٠١٢ مورخ ١۴٠٠/٠١/٢١ بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ١۴٠٠/٠٢/٣٠ افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ ۶٠٠,٠٠٠ میلیون ریال به‌مبلغ ٩٠٠,٠٠٠ میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ ٣٠٠٠٠٠ میلیون ریال ، ) در تاریخ ١۴٠٠/٠۴/١٣ در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.
افزایش سرمایه ذوب روی اصفهان پایان کار گرفت

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ،ذوب روی اصفهان اعلام داشت،با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-00A-012 مورخ 1400/01/21 بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1400/02/30 افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ 600,000 میلیون ریال به‌مبلغ 900,000 میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ 300000 میلیون ریال ، ) در تاریخ 1400/04/13 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.