مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پارس دارو امروز برگزار شد. این مجمع تمام سود محقق شده سال مالی قبل را بین سهامداران تقسیم کرد.