شرکت پالایش نفت بندرعباس در دوره سه ماهه ابتدایی سال جاری در مجموع ۴،٩٠۵،٨۶۴ مترمکعب-کیلوگرم محصول تولید کرد و ۴،٩٠۵،٨۶۴ مترمکعب-کیلوگرم محصول فروخت. در قیاس با سه ماهه ابتدایی سال قبل مقدار تولید این شرکت ۵٠ درصد و مقدار فروش ۴٨ درصد افزایش یافته است.