مجمع عمومی عادی سالیانه و فوق العاده شرکت بورس انرژی به منظور تصویب صورتهای مالی شرکت منتهی به سال مالی ٣٠/١٢/٩٩ امروز یکشنبه ۶ تیر ماه، برگزار شد.