به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، بانک تجارت در عملکرد ٣ ماهه، حدود ٨٣١٩ میلیارد تومان درآمد از تسهیلات اعطایی خود کسب نمود. هم چنین جمع سود اعطا شده به سپرده های سرمایه گذاری شده در این بانک به ۶٨٧۶ میلیارد تومان رسید. گفتنی است تراز این بانک در این ماه ٧٠۶ میلیارد تومان و در کل دوره ١۴۴٣ میلیارد تومان مثبت بود.
بانک تجارت در ٣ ماهه تراز عالی بیش از ١۴٠٠ میلیارد تومانی را ثبت کرد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، بانک تجارت در عملکرد 3 ماهه، حدود 8319 میلیارد تومان درآمد از تسهیلات اعطایی خود کسب نمود. هم چنین جمع سود اعطا شده به سپرده های سرمایه گذاری شده در این بانک به 6876 میلیارد تومان رسید. گفتنی است تراز این بانک در این ماه 706 میلیارد تومان و در کل دوره 1443 میلیارد تومان مثبت بود.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.