به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، داروسازی اسوه در ٣ ماهه منتهی به خرداد ١۴٠٠ حدود ٩٣ میلیارد تومان فروش داشت.فروش خرداد حدود ٣۵ میلیارد تومان می باشد.
داروسازی اسوه از فروش خود گفت

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، داروسازی اسوه در 3 ماهه منتهی به خرداد 1400 حدود 93 میلیارد تومان فروش داشت.فروش خرداد حدود 35 میلیارد تومان می باشد.


"بورس ۲۴" دارنده مجوز مشاوره رسمی سرمایه گذاری از "بورس" روزانه ده ها محتوای خبری-تحلیلی را در اختیار شما مخاطب گرامی قرار می دهد ، بخشی از محتوای تولید شده به دلیل اثر گذاری مستقیم بر معاملات شما در بورس شامل پیش بینی جامع بازار ، تحلیل سهم ها ، سیگنال خرید و فروش ، معرفی هفتگی سبد سهام ، اخبار ویژه از شرکت ها ، مشاوره آنلاین و... به صورت ویژه ارائه می شود ، لذا پیشنهاد می گردد برای استفاده کامل از خدمات تحلیلی ، خبری و مشاوره ای این رسانه به خانواده بزرگ مشترکین ویژه بپیوندید.