به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت داروسازی ابوریحان در ٣ ماهه منتهی به خرداد ١۴٠٠ حدود ٢١۵ میلیارد تومان فروش داشت.فروش خرداد حدود ٨٠ میلیارد تومان می باشد.
داروسازی ابوریحان در ٣ماهه چه کرد؟

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت داروسازی ابوریحان در 3 ماهه منتهی به خرداد 1400 حدود 215 میلیارد تومان فروش داشت.فروش خرداد حدود 80 میلیارد تومان می باشد.