به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سیمان بهبهان در ٣ ماهه منتهی به خرداد ١۴٠٠ حدود ٩۴ میلیارد تومان فروش داشت.فروش خرداد حدود ٣٣ میلیارد تومان می باشد.
روند فروش ماهانه در سیمان بهبهان

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت سیمان بهبهان در 3 ماهه منتهی به خرداد 1400 حدود 94 میلیارد تومان فروش داشت.فروش خرداد حدود 33 میلیارد تومان می باشد.