به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، بهمن دیزل اعلام کرد، تعدیل مازاد ذخیره گارانتی تا پایان سال ١٣٩٧ و همچنین محاسبه مالیات انتقالی (استاندارد ٣۵) به مبلغ ۵٠ میلیارد تومان انجام گرفته است.
بهمن دیزل از تعدیلات سنواتی گفت

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، بهمن دیزل اعلام کرد، تعدیل مازاد ذخیره گارانتی تا پایان سال 1397 و همچنین محاسبه مالیات انتقالی (استاندارد 35) به مبلغ 50 میلیارد تومان انجام گرفته است.