به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان در ٣ ماهه منتهی به اسفند ٩٩ برای هر سهم ۵۴۵ ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره قبل رشد ٣١٨ درصدی داشته است.
انتخاب الکترونیک آرمان سود ۵۴۵ ریالی شناسایی کرد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت گروه صنعتی انتخاب الکترونیک آرمان در 3 ماهه منتهی به اسفند 99 برای هر سهم 545 ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره قبل رشد 318 درصدی داشته است.