به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید در مدت ٩ ماهه نخست ١۴٠٠ حدود ١٨۶۴ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورد.
«شجم» در ٩ ماهه چقدر فروش داشت؟

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید در مدت 9 ماهه نخست 1400 حدود 1864 میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورد.