به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت چرخشگر در ٣ ماهه منتهی به خرداد ١۴٠٠ حدود ١٢٢ میلیارد تومان فروش داشت.فروش خرداد حدود ۴٨ میلیارد تومان می باشد.
چرخشگر در ٣ماهه چقدر فروش داشت؟

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت چرخشگر در 3 ماهه منتهی به خرداد 1400 حدود 122 میلیارد تومان فروش داشت.فروش خرداد حدود 48 میلیارد تومان می باشد.