به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت صنعتی کیمیدارو در مدت ٣ ماهه نخست ١۴٠٠ حدود ۶٣ میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورد.
عملکرد ٣ ماهه «دکیمی» بررسی شد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت صنعتی کیمیدارو در مدت 3 ماهه نخست 1400 حدود 63 میلیارد تومان درآمد از فروش محصولات خود به دست آورد.