به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت بهمن دیزل اعلام نمود پیرو درخواست افزایش سرمایه این شرکت از مبلغ ١.٠٠٠.٠٠٠ میلیون ریال به مبلغ ١۶.٠٠٠.٠٠٠ میلیون ریال (٣.١٨٠.٨٧۴ میلیون ریال از محل سود انباشته و مبلغ ١١.٨١٩.١٢۶ میلیون ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها) به استحضار می رساند با توجه به اعلام نظر اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه ای سازمان بورس مبنی بر اصلاح گزارش توجیهی افزایش سرمایه به دلیل تغییرات صورت گرفته بابت موارد ذیل: ١- اوقافی بودن ۴.۵ دانگ از زمین های شرکت (شامل ٢ قطعه زمین سابق کمپرسورسازی و زمین کارخانه) ٢- عدم انتقال قطعی سند زمین و ساختمان پوشینه بافت علی رغم تصرف و بهره برداری از آن. ٣- بدهی مالیات انتقال دارایی های استهلاک پذیر. مقررشد مبلغ مورد درخواست از مبلغ ١.٠٠٠.٠٠٠ میلیون ریال به مبلغ ٨.۶۶١.۵٩٩ میلیون ریال (مبلغ ٣.١٨٠.٨٧۴ میلیون ریال از محل سود انباشته و مبلغ ۴.۴٨٠.٧٢۵ میلیون ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها) اصلاح شود .
بهمن دیزل مبلغ افزایش سرمایه را تعدیل کرد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت بهمن دیزل اعلام نمود پیرو درخواست افزایش سرمایه این شرکت از مبلغ 1.000.000 میلیون ریال به مبلغ 16.000.000 میلیون ریال (3.180.874 میلیون ریال از محل سود انباشته و مبلغ 11.819.126 میلیون ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها) به استحضار می رساند با توجه به اعلام نظر اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه ای سازمان بورس مبنی بر اصلاح گزارش توجیهی افزایش سرمایه به دلیل تغییرات صورت گرفته بابت موارد ذیل: 1- اوقافی بودن 4.5 دانگ از زمین های شرکت (شامل 2 قطعه زمین سابق کمپرسورسازی و زمین کارخانه) 2- عدم انتقال قطعی سند زمین و ساختمان پوشینه بافت علی رغم تصرف و بهره برداری از آن. 3- بدهی مالیات انتقال دارایی های استهلاک پذیر. مقررشد مبلغ مورد درخواست از مبلغ 1.000.000 میلیون ریال به مبلغ 8.661.599 میلیون ریال (مبلغ 3.180.874 میلیون ریال از محل سود انباشته و مبلغ 4.480.725 میلیون ریال از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها) اصلاح شود .