به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی در ٣ ماهه منتهی به خرداد ١۴٠٠ حدود ١۴۵ میلیارد تومان فروش داشت.فروش خرداد حدود ۵٠ میلیارد تومان می باشد.
«غشاذر» در ٣ماهه چه کرد؟

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت شیر پاستوریزه پگاه آذربایجان غربی در 3 ماهه منتهی به خرداد 1400 حدود 145 میلیارد تومان فروش داشت.فروش خرداد حدود 50 میلیارد تومان می باشد.