به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت بازرگانی صنعتی آینده سازان بهشت پارس از برگزاری مزایده نوبت اول زمین ٩۴۵۶٠ متری شرکت خبر داد.
بهشت پارس مزایده برگزار می کند

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت بازرگانی صنعتی آینده سازان بهشت پارس از برگزاری مزایده نوبت اول زمین 94560 متری شرکت خبر داد.