به گزارش بورس ٢۴، تعهدات بازارگردان در خصوص پذیره نویسی اوراق مرابحه شرکت بهمن دیزل اعلام شد. حداقل معاملات روزانه ١٢۵،٠٠٠ ورقه می باشد.
تعهدات بازارگردان در اوراق مرابحه شرکت بهمن دیزل اعلام شد

به گزارش بورس۲۴ ، تعهدات بازارگردان در خصوص پذیره نویسی اوراق مرابحه شرکت بهمن دیزل اعلام شد. حداقل معاملات روزانه 125،000 ورقه می باشد.