به گزارش بورس ٢۴، تعهدات بازارگردان در نماد صندوق سرمایه گذاری زرین کوروش تغییر یافت.
تعهدات بازارگردان صندوق سرمایه گذاری زرین کوروش تغییر یافت

به گزارش بورس۲۴ ، تعهدات بازارگردان در نماد صندوق سرمایه گذاری زرین کوروش تغییر یافت.