به گزارش بورس ٢۴، بازارگردانی نماد آسان پرداخت پرشین توسط صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان از ۵ تیر پایان می یابد.
بازارگردانی آسان پرداخت پرشین از ۵تیر پایان می یابد

به گزارش بورس۲۴ ، بازارگردانی نماد آسان پرداخت پرشین توسط صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی امید لوتوس پارسیان از 5 تیر پایان می یابد.