به گزارش بورس ٢۴، بازارگردانی نماد شرکت صنعتی زر ماکارون تا تاریخ ٢۴ اردیبهشت ١۴٠١ تمدید شد.
بازارگردانی نماد زر ماکارون تمدید شد

به گزارش بورس۲۴ ، بازارگردانی نماد شرکت صنعتی زر ماکارون تا تاریخ 24 اردیبهشت 1401 تمدید شد.