به گزارش بورس ٢۴، تعهدات بازارگردان در خصوص پذیره نویسی اوراق خرید دین شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش اعلام شد. حداقل معاملات روزانه ٢۵٠٠٠ ورفه می باشد.
تعهدات بازارگردان در پذیره نویسی اوراق خرید دین شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش اعلام شد

به گزارش بورس۲۴ ، تعهدات بازارگردان در خصوص پذیره نویسی اوراق خرید دین شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش اعلام شد. حداقل معاملات روزانه 25000 ورفه می باشد.