به گزارش بورس ٢۴، بازارگردانی پتروشیمی پارس توسط صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا از تاریخ ٢تیر پایان می یابد.
بازارگردانی نماد پتروشیمی پارس از ٢تیر پایان می یابد

به گزارش بورس۲۴ ، بازارگردانی پتروشیمی پارس توسط صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی اکسیر سودا از تاریخ 2تیر پایان می یابد.