به گزارش بورس ٢۴، اوراق اختیار فروش تبعی بر روی سهام توسعه و عمران امید با قیمت اعمال ٢٠۵٠ ریال و تاریخ سررسید ٢٠ تیر ١۴٠١ منتشر می شود.
انتشار اوراق اختیار فروش تبعی بر روی سهام توسعه و عمران امید

به گزارش بورس۲۴ ، اوراق اختیار فروش تبعی بر روی سهام توسعه و عمران امید با قیمت اعمال 2050 ریال و تاریخ سررسید 20 تیر 1401 منتشر می شود.