به گزارش بورس ٢۴، اوراق اختیار فروش تبعی بر روی سهام بهساز کاشانه تهران با قیمت اعمال ٢٣۴۶ ریال و تاریخ سررسید ١٨ خرداد ١۴٠١ منتشر می شود.
بر روی نماد بهساز کاشانه تهران اوراق اختیار فروش تبعی منتشر می شود

به گزارش بورس۲۴ ، اوراق اختیار فروش تبعی بر روی سهام بهساز کاشانه تهران با قیمت اعمال 2346 ریال و تاریخ سررسید 18 خرداد 1401 منتشر می شود.