به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در خصوص رویه افشای پیش بینی عملکرد شرکت های تولیدی ابلاغیه ای صادر نمود.
ابلاغ مصوبه سازمان بورس در خصوص رویه افشای پیش بینی عملکرد شرکت ها

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، سازمان بورس و اوراق بهادار تهران در خصوص رویه افشای پیش بینی عملکرد شرکت های تولیدی ابلاغیه ای صادر نمود.