به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت کارخانجات مخابراتی ایران اعلام داشت در مناقصه شرکت ارتباطات سیار با موضوع " خرید ٧٠٠ دستگاه کولر صنعتی ١٨٠٠ AC-BTU بصورت دو بخشی مساوی (هر بخش ٣۵٠ دستگاه) " شرکت نموده و پس از بازگشایی پاکات و طی فرآیند قانونی، در صورتیکه نتیجه نهایی مشخص و ابلاغ گردد، موضوع بدون فوت وقت به اطلاع سهامداران و ذینفعان محترم خواهد رسید.
«لکما» در یک مناقصه شرکت کرد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت کارخانجات مخابراتی ایران اعلام داشت در مناقصه شرکت ارتباطات سیار با موضوع " خرید 700 دستگاه کولر صنعتی 1800 AC-BTU بصورت دو بخشی مساوی (هر بخش 350 دستگاه) " شرکت نموده و پس از بازگشایی پاکات و طی فرآیند قانونی، در صورتیکه نتیجه نهایی مشخص و ابلاغ گردد، موضوع بدون فوت وقت به اطلاع سهامداران و ذینفعان محترم خواهد رسید.