یاسر حسنی مدیر مالی شرکت هلدینگ آریا ملل زرین سهامدار عمده چین چین، در گفت و گو با خبرنگار بورس ٢۴ در خصوص اخبار و گمانه زنی هایی که اخیرا پیرامون شرکت چین چین در فضای مجازی انتشار یافته، اعلام کرد: نکاتی که درباره چین چین در شبکه های مجازی در حال پخش شدن است قطعا بر اساس سلائق شخصی است. اگر شرکتی نقطه عطف، پیشرفت یا موفقیتی داشته باشد قطعا آن را با کمال میل افشا خواهد کرد. وی اضافه کرد: دیر اعلام کردن اخبار شرکت ها یک تخلف محسوب می شود بنابراین دلیلی وجود ندارد که ما مجوزی را دریافت کرده یا توافقی را حاصل کرده باشیم و آن را افشا نکنیم. پس اگر افشایی انجام نشده به معنای آن است که هنوز توافقی صورت نگرفته است. در حال حاضر موضوع تغییر کاربری زمین در همان وضعیتی است که در گذشته در سایت کدال انتشار یافته بود و هنوز توافقی در این خصوص حاصل نشده است.