به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، هیئت مدیره شرکت بورس اوراق بهادار تهران افزایش سرمایه ٢۵٠ درصدی از محل سود انباشته و اندوخته ها را تصویب کرد.
بورس اوراق بهادار تهران افزایش سرمایه می دهد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، هیئت مدیره شرکت بورس اوراق بهادار تهران افزایش سرمایه 250 درصدی از محل سود انباشته و اندوخته ها را تصویب کرد.