مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کابل سازی ایران به منظور تصویب صورتهای مالی شرکت منتهی به سال مالی ٣٠/٠٩/٩٩ امروز شنبه ٢٩ خرداد ماه، برگزار شد.