به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت ریل پرداز نو آفرین در ١٢ ماهه منتهی به اسفند ٩٩ برای هر سهم ١١١ ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره قبل رشد ٣٨۶ درصدی داشته است.
تحقق سود ١١١ ریالی برای هر سهم ریل پرداز نو آفرین در ١٢ماهه

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت ریل پرداز نو آفرین در 12 ماهه منتهی به اسفند 99 برای هر سهم 111 ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره قبل رشد 386 درصدی داشته است.