به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، درآمد های عملیاتی شرکت ایران خودرو در ١٢ماهه منتهی به اسفند ١٣٩٩ ، ١٠١ درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد داشته است.سایر درآمد های عملیاتی نیز ۴درصد رشد داشته است.
رشد بیش از ١٠٠ درصدی درآمد های عملیاتی ایران خودرو در ١٢ماهه

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، درآمد های عملیاتی شرکت ایران خودرو در 12ماهه منتهی به اسفند 1399 ، 101 درصد نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد داشته است.سایر درآمد های عملیاتی نیز 4درصد رشد داشته است.