به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر در ١٢ ماهه منتهی به اسفند ٩٩ برای هر سهم ١١٢٣ ریال سود با سرمایه ٢٧۵ میلیارد تومان محقق کرد که به نسبت دوره قبل رشد ١١ درصدی داشته است.
سرمایه گذاری کشاورزی کوثر در ١٢ماهه چه کرد؟

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت سرمایه گذاری کشاورزی کوثر در 12 ماهه منتهی به اسفند 99 برای هر سهم 1123 ریال سود با سرمایه 275 میلیارد تومان محقق کرد که به نسبت دوره قبل رشد 11 درصدی داشته است.