به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت نفت بهران در ١٢ ماهه منتهی به اسفند ٩٩ برای هر سهم ١٣٩٧ ریال سود با سرمایه ١١٩۵ میلیارد تومان محقق کرد که به نسبت دوره قبل رشد ٩٢ درصدی داشته است.درآمد های عملیاتی در این دوره ۵١ درصد و سود ناخالص ٣۶ درصد رشد داشته است.شایان ذکر است درآمد سرمایه گذاری ها نیز ۴۵٢ درصد رشد داشته است.گفتنی است سود خالص ١٢ماهه حدود ١۶٧٠ میلیارد تومان می باشد.گزارش خوبی است.
نفت بهران در ١٢ماهه درخشان ظاهر شد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت نفت بهران در 12 ماهه منتهی به اسفند 99 برای هر سهم 1397 ریال سود با سرمایه 1195 میلیارد تومان محقق کرد که به نسبت دوره قبل رشد 92 درصدی داشته است.درآمد های عملیاتی در این دوره 51 درصد و سود ناخالص 36 درصد رشد داشته است.شایان ذکر است درآمد سرمایه گذاری ها نیز 452 درصد رشد داشته است.گفتنی است سود خالص 12ماهه حدود 1670 میلیارد تومان می باشد.گزارش خوبی است.