به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت پارس دارو در ١٢ ماهه منتهی به اسفند ٩٩ برای هر سهم ٣۶۶٧ ریال سود با سرمایه ٩۵ میلیارد تومان محقق کرد که به نسبت دوره قبل رشد ١ درصدی داشته است.
عملکرد ١٢ماهه پارس دارو بررسی شد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت پارس دارو در 12 ماهه منتهی به اسفند 99 برای هر سهم 3667 ریال سود با سرمایه 95 میلیارد تومان محقق کرد که به نسبت دوره قبل رشد 1 درصدی داشته است.