به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده در ١٢ ماهه منتهی به اسفند ٩٩ برای هر سهم ١١٠۵ ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره قبل رشد ٨ درصدی داشته است.
«کباده» در ١٢ماهه ١١٠۵ ریال سود محقق کرد

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت تهیه و تولید خاک نسوز استقلال آباده در 12 ماهه منتهی به اسفند 99 برای هر سهم 1105 ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره قبل رشد 8 درصدی داشته است.