به گزارش کدال نگر بورس ٢۴، شرکت رادیاتور ایران در ١٢ ماهه منتهی به اسفند ٩٩ برای هر سهم ٩٨٠ ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره قبل رشد ٣٧۶ درصدی داشته است.
بررسی عملکرد رادیاتور ایران در ١٢ماهه

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ، شرکت رادیاتور ایران در 12 ماهه منتهی به اسفند 99 برای هر سهم 980 ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره قبل رشد 376 درصدی داشته است.