به گزارش کدال نگر بورس ٢۴ ،گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو در ١٢ ماهه منتهی به اسفند ٩٩ برای هر سهم ٣٩۶ ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره مشابه قبل رشد ٢١٣٠ درصدی داشته است.
بررسی عملکرد «خگستر» در ١٢ماهه

به گزارش کدال نگر بورس۲۴ ،گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو در 12 ماهه منتهی به اسفند 99 برای هر سهم 396 ریال سود محقق کرد که به نسبت دوره مشابه قبل رشد 2130 درصدی داشته است.